BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Sakrament bierzmowania jest sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze. Jest to inaczej sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Do tego sakramentu może przystąpić młodzież od 14-go roku życia, ale również osoby dorosłe.

W naszej parafii sakrament bierzmowania udzielany jest co 2 lata. Poprzedza go całoroczne przygotowanie młodzieży – poprzez aktywne uczestnictwo w  cotygodniowych katechezach, udział we Mszach świętych i w życiu parafii.

„Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.“ (KKK 1309)

Najbliższy kurs katechetyczny przygotowujący do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpocznie się 13 września 2023 roku.