POKUTA I POJEDNANIE

POKUTA I POJEDNANIE

„Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, eucharystia) człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. To nowe życie może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić – poprzez grzech. Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.“ (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1420-21)

Sakrament pokuty i pojednania nazywany jest również sakramentem nawrócenia, spowiedzi czy przebaczenia.

„W sakramencie pokuty grzesznik, poddając się miłosiernemu sądowi Boga, uprzedza w pewien sposób sąd, któremu zostanie poddany na końcu życia ziemskiego. Już teraz bowiem, w tym życiu, jest nam dana możliwość wyboru między życiem a śmiercią, i tylko idąc drogą nawrócenia, możemy wejść do królestwa Bożego, z którego wyklucza grzech ciężki. Nawracając się do Chrystusa przez pokutę i wiarę, grzesznik przechodzi ze śmierci do życia i „nie idzie na sąd” (J 5,24).“ (KKK 1470)

Warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie, czyli wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty, a także w miarę możliwości naprawienie wyrządzonych szkód.

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

  • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
  • pojednanie z Kościołem;
  • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
  • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
  • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
  • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem. (KKK 1496-1497)

Możliwość przystąpienia do spowiedzi (sakramentu pojednania) istnieje zawsze 30 minut przed każdą mszą świętą oraz w trakcie adoracji w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 w Kleve.