MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.“ (KKK 1601)

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia. (por. Rdz 1, 28).

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: “Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Bóg daje mu niewiastę, “ciało z jego ciała”, to znaczy równą mu istotę, jako “pomoc przychodzącą od Pana”. “Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był “na początku” zamysł Stwórcy: “A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6).

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim :

  1. Powinni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem wraz z dokumentami tożsamości oraz informacją nt. daty i miejsca zawarcia sakramentu małżeństwa.
  2. Dostarczyć dokumenty:
    • aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku); na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),
    • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego – Bescheinigung über die Eheschließung (jeśli było wcześniej zawarte) lub zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego – Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung (jeśli ślubu cywilnego nie było), 
    • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

 

Obecnie istnieje możliwość odbycia kursu przedmałżeńskiego online, za pomocą aplikacji Zoom.

Najbliższe terminy podane są w kalendarzu na naszej stronie internetowej http://pmk-kleve.de/events

Organizator: Poradnia rodzinna „Familiaris“

Informacje: https://poradnia-pmk.eu/

Zapisy: poradniapmk@gmail.com