W naszej bibliotece… DEUS CARITAS EST Encyklika Ojca świętego Benedykta XVI

Pierwsza Encyklika Ojca świętego Benedykta XVI – o miłości chrześcijańskiej – napisana w pierwszym roku Jego pontyfikatu.

Papież Benedykt XVI rozwija w niej słowa z Pierwszego Listu św. Jana: Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim“ (1 J 4,16).  Słowa te wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, św. Jan daje nam jakby zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam„. A więc w miłość trzeba wierzyć. Miłość trzeba umieć przyjąć. Miłości się nie odrzuca. Kto wierzy ten kocha. Kto kocha ten wierzy.

Wiara chrześcijańska, w odpowiedzi na miłość Boga do ludzi, uznaje miłość za swoją główną zasadę. „Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego„. 

Skoro Bóg napełnia nas nieustannie i wciąż na nowo swoją miłością, to więc my napełnieni Jego miłością, mamy przekazywać tę miłość innym.